Kaebuste menetlemise kord

Kaebuste menetlemise kord                                                              

Käesolev kord sätestab klientide ja teiste SA Hooldekodu Saaremaa Valss väliste isikute kaebuste menetluse.

Käesoleva korra rakendamisel juhindutakse kehtivatest seadustest ning Sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, leitav internetist aadressil: https://www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/sotsiaalvaldkonna-tootaja-eetikakoodeks

1 SUULISED KAEBUSED

1.1 Suulise kaebuse edastab hooldekodu töötaja (abihooldaja, hooldaja, tegevusjuhendaja), kellele kaebus esitati, juhatajale, kes järgnevalt:

1.1.1 klientide elukorralduse ja igapäevaelu puudutavas osas lahendab kaebuse või volitab selleks hooldusjuhi;

1.1.2 kodu personali tegevuse või tegevusetuse osas edastab kaebuse juhatajale, kes lahendab kaebuse;

1.2 Suulised kaebused lahendatakse 5 tööpäeva jooksul ja neid ei registreerita.

1.3 Kui nimetatud perioodi jooksul ei ole võimalik kaebust lahendada, tehakse kaebuse esitajale ettepanek esitada kirjalik kaebus.

2 KIRJALIKUD KAEBUSED

2.1 Kirjalikud kaebused (edaspidi ,,kaebused”) lahendatakse p 1.1.1 kuni 1.1.2 nimetatud korras. Juhataja võib kaebuse lahendamiseks volitada töötaja või moodustada komisjoni.

2.2 Juhataja täpsustab kaebust lahendamiseks edastades, kas ta soovib vaid vastuse koostamist või ka kaebuses toodud probleemi lahendamist.

2.3 Kaebus esitatakse kehtestatud kaebusvormil (käesoleva korra lisa) või vabas vormis. Kaebusvormi saab välja prinditult hooldekodu töötajalt.

2.6 Juhataja, hooldusjuht ja/või komisjon koostab kaebusele vastuse küsides vajadusel kaebuse esitajalt või teistelt isikutelt lisateavet ja edastab vastuse juhile kinnitamiseks.

2.7 Kui juhataja tegi komisjonile ülesandeks kaebuses toodud probleem lahendada, edastatakse lisaks vastuse projektile juhatajale kirjelduse, kuidas probleem lahendati.

2.8 Juhataja või tema volitatud töötaja edastab vastuse peale registreerimist kaebuse esitajale ning vajadusel selgitab vastuse sisu suuliselt või kirjalikult üle.

2.9 Kui kaebust ei ole võimalik sisuliselt lahendada, siis teavitatakse kaebuse esitajat selle põhjustest üldises korras, soovitades võimalusel, kuhu vastava küsimusega pöörduda.

Lisad: Lisa 1 Kaebusvorm

 

 

Lisa 1.Kaebusvorm

KAEBUS

Kuupäev_________________

Kaebuse esitaja:

Ees- ja perekonnanimi________________________________________________

Eestkosteasutus______________________________________________________

Eestkostja __________________________________________________________

Kontaktandmed _____________________________________________________

 

Kelle poole pöördutakse_______________________________________________

 

Kaebuse sisu:

 

 

 

 

 

Allkiri ________________________________

SA Hooldekodu Saaremaa Valss Kaebuste menetlemise kord on kavandatud ja rakendatud selleks, et tõsta teenusekasutajate rahulolu ja kaasatust ning parendada teenuste osutamise kvaliteeti. Kõik hooldekodu töötajad, kes osalevad ettepanekute ja kaebuste menetlemise protsessis peavad jälgima konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid.

Dokumentide säilitamine

Ettepanekute ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumentide säilitamise korraldab hooldekodu juhataja või tema poolt volitatud töötaja vastavalt asjaajamiskorrale.
Ettepanekuid ja kaebusi on võimalik esitada lisaks eeltoodule:
• Saaremaa valla sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Reelika Murd tel. 452 5056, e-post reelika.murd@saaremaavald.ee
• Sotsiaalkindlustusamet Endla tn 8, Tallinn, e-post info@sotsiaalkindlustusamet.ee
• Õiguskantsler Kohtu tn 8, Tallinn, tel. 693 8404, e-post info@oiguskantsler.ee