Isikuandmete töötlemise põhimõtted hooldekodus Saaremaa Valss

 

Käesolevaga anname ülevaate sellest, kuidas me kasutame ja hoiame oma tegevuse käigus saadud isikuandmeid.

Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis

Hooldekodu töötleb isikuandmeid SA Hooldekodu Saaremaa Valss põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks, milleks on väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuste osutamine ning muu hoolekandelise tegevusega seonduv majanduslik tegevus.

Isikuandmete töötlemisel lähtume Isikuandmete kaitse üldmäärusest https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET, Isikuandmete kaitse seadusest https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011 ning Andmekaitse Inspektsiooni vastavatest juhistest https://www.aki.ee/et/juhised .

Andmeid töödeldakse seaduste alusel ulatuses, mis on vajalik seadustes kirjeldatud eesmärkide täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (taotlus, avaldus vms – edaspidi dokument).

Isiku algatuse või osaluseta töötleb hooldekodu isikuandmeid ainult siis, kui seda kohustab või lubab seadus.

Kõikidele isikuandmetega seotud dokumentidele on kehtestatud juurdepääsupiirang.

Kõik isiku tööle kandideerimisega seotud dokumendid on juurdepääsupiiranguga.

Kandideerimisdokumentidele võimaldatakse juurdepääs isikutele, kes on seotud vastava otsustusprotsessiga.

Isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefon, vm) kasutatakse adressaadile mistahes dokumendi mistahes viisil (postiasutuse, e-posti kaudu) edastamiseks või kontakti saamiseks.

Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida menetlusosaline on ise avaldanud.

Üldjuhul saadetakse dokument e-posti, adressaadi soovil ka tema poolt soovitud postiaadressile paberkandjal. Postiaadressile saadetava kirja liik (lihtvõi tähitud post) sõltub saadetise sisust.

E-postiga saadetavaid kirju ei krüpteerita.

Isikuandmetega dokumente, sh tööle kandideerimisega seotud, säilitatakse vastavalt hooldekodu dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale.

Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Statistikat ja hooldekodu tegevuse kokkuvõtteid avaldatakse umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta.

Hooldekodu üldkasutatavatesse ruumidesse, sh koridorid ja söögisaal, on turvakaalutlustel paigaldatud videovalve. Turvakaamerate salvestisi ei avaldata üldsusele, vaid neid töödeldakse konkreetse rikkumisjuhtumi korral selleks õigustatud isikute poolt, samuti ettevõttesisese järelevalve teostamiseks aga ka töökorralduse kavandamiseks ja analüüsimiseks.

Isikuandmete kolmandatele isikutele, sealhulgas teistele asutustele edastamine

Hooldekodu väljastab isikuandmeid asutus(t)ele või isiku(te)le, kellel on seadusest tulenev õigus isikuandmeid küsida (nt Sotsiaalministeerium, kohtud, uurimisasutused, kohtueelne menetleja, järelevalveasutus jt).

Kellele, millal ja milliseid isikuandmeid edastati, fikseeritakse dokumendihaldussüsteemis ja vastav teave säilitatakse sealsamas või paberkandjal, lähtuvalt dokumendile kehtestatud säilitustähtajast.

Kolmandale isikule isikuandmete (sh arhiivitoimikus olevate isikuandmete) edastamine või nendele juurdepääsu võimaldamine on lubatud isiku nõusolekuta:

1) kui isik, kellele andmed edastatakse, töötleb isikuandmeid seaduse, välislepingu või Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesande täitmiseks;

2) üksikjuhtumil isiku enda või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks, kui isikult, kelle andmeid edastatakse ei ole võimalik nõusolekut saada;

3) kui kolmas isik taotleb teavet, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites ja taotletav teave ei sisalda delikaatseid isikuandmeid ning sellele ei ole muul põhjusel kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Isikuandmete väljastamist piiratakse kui see võib:
• kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
• takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
• raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,

Isikuandmete parandamis-, kustutamis- ja piiranguõigus
Igaühel on õigus nõuda enda või oma eestkostetava ebaõigete isikuandmete parandamist.
Igaühel on õigus nõuda enda või oma eestkostetava isikuandmete töötlemise piiramist.
Kui hooldekodul ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, võib igaüks nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Andmekaitsespetsialist:

Ärinimi: PRIVANOR OÜ

Registrikood: 14350270

Elektronposti aadress: andmekaitsespetsialist@privanor.ee

Interneti WWW aadress: www.privanor.ee

Telefon: +372 51 55 787