Isikuandmete töötlemise põhimõtted
Hooldekodu töötleb isikuandmeid SA Hooldekodu Saaremaa Valss põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks, milleks on väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamine ning muu hoolekandelise tegevusega seonduv majanduslik tegevus.

Rollid isikuandmete töötlemisel
SA on vastutav töötleja SA töötajate ja lepingulises suhtes olevate koostööpartnerite isikuandmete osas.
SA on volitatud töötleja teenusele suunatud klientide osas.
Isik – töötaja, klient, kliendi lähedased või eestkostja, SA koostööpartnerid

Isikuandmete töötlemisel lähtume Isikuandmete kaitse üldmäärusest https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET, Isikuandmete kaitse seadusest https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011 ning Andmekaitse Inspektsiooni vastavatest juhistest https://www.aki.ee/et/juhised.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. SA Hooldekodu Saaremaa Valss töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid üldhooldus-, erihoolekande- ja õendusteenuse osutamiseks.

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (kiri, taotlus, avaldus vms). Isiku algatuse või osaluseta töötleb hooldekodu isikuandmeid ainult siis, kui seda kohustab või lubab seadus. E-postiga saadetavaid kirju ei krüpteerita.
Hooldekodu üldkasutatavatesse ruumidesse ja territooriumile, sh koridorid ja söögisaal, on turvakaalutlustel paigaldatud videovalve. Turvakaamerate salvestisi ei avaldata üldsusele, vaid neid töödeldakse konkreetse rikkumisjuhtumi korral selleks õigustatud isikute poolt, samuti ettevõttesisese järelevalve teostamiseks aga ka töökorralduse kavandamiseks ja analüüsimiseks.
Andmekaitsespetsialist:
PRIVANOR OÜ
Registrikood: 14350270
andmekaitsespetsialist(at)privanor.ee
www.privanor.ee
Telefon: +372 51 55 787