Teenused

Üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealistele inimestele, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla (SHS § 20 lg 1).

Üldhooldusteenus sisaldab

• Majutust ja tubade koristamist
• ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet
• abivahendite alast nõustamist ja juhendamist
• hooldus- ja pesemisvahendeid
• toitlustamist 4 korda päevas, sh eridieedid vastavalt vajadusele
• abikutsesüsteemi
• voodipesu vahetust vähemalt kord nädalas, vajadusel sagedamini
• isikliku pesu pesemist vähemalt kord nädalas
• võimalust osa võtta hooldekodus toimuvatest ühisüritustest ja grupitegevustest
• värske kohaliku ajalehe lugemise võimalust
Kohatasule lisanduvad kulutused pidamatuse toodetele ja ravimitele
Õendusteenust osutame koduõenduse tegevusloa L05243 alusel. Öendusteenus tagatakse päevasel tööajal.
Teenus võimaldab paremini jälgida elanike terviseseisundit ja anda vajaduse korral kvalifitseeritud abi, mille üheks oodatavaks mõjuks on prognoositud vähenevat kiirabi väljasõitude arvu ning senisest suuremat rahulolu tervishoiuteenuste kättesaadavusega. Üldhooldekodus elava inimese ja tema lähedaste kohustusi ravimite, abivahendite ja täiendavate teenuste hankimisel õendusteenuse lisandumine ei mõjuta ning üldhooldekodus elavale inimesele on endiselt tagatud üldarstiabi ja eriarstiabi teenused.

Kohatasule lisanduvad kulutused pidamatuse toodetele, ravimitele ja kolmandate isikute poolt kliendile osutatud teenuste (juuksur, pediküür jms) arved. Arsti visiidid ja sellega seotud kulutused (saatja ja transport) tasub klient ja/või tellija.
Õendusteenus ( tegevusluba L05243), mille eesmärgiks on:
• Elaniku parima võimaliku elukvaliteedi säilitamine
• Elaniku võimaliku toimetuleku toetamine
• Elanikul väljakujunenud terviseseisundiga kohanemise toetamine

Hinnakiri: Vaata siit

Ööpäevaringne erihoolekandeteenus (ÖE)

Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetulekuvõime säilitamine ja arendamine ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuse osutaja ruumides.
Teenust saab kasutada täisealine:
• kellel on tuvastatud raske või sügav puue
• kellel on töövõime kaotus vähemalt 80% või tuvastatud puuduv töövõime
• kellele ei saa abi osutada teiste sotsiaalteenustega ja kes ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid
• kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist
Mida teenusel tehakse?
Ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kasutajad elavad teenuse osutaja ruumides koduseks kujundatud keskkonnas ning tegevusjuhendaja aitab ja juhendab neid:
• sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel
• aja planeerimisel
• vaba aja sisustamisel
• avalike teenuste kasutamisel
• õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures
• igapäevaelu oskuste arendamisel, kaasates inimesi arendavatesse tegevustesse
Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.

Ööpäevaringne erihoolekandeteenus sügava liitpuudega inimesele (ÖL)

Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku säilitamine ja arendamine ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuse osutaja ruumides.
Teenust saab kasutada täisealine:
• kellel on raske või sügav vaimne alaareng ja lisaks struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mille alusel on määratud puue
• kellel on tuvastatud sügav puue
• kellel on töövõimekaotus vähemalt 90% või tuvastatud puuduv töövõime ( tööealisel)
• kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ja ei tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist
• kellele ei saa abi osutada sotsiaalteenustega ja kes ei kausta teisi erihoolekandeteenuseid
Mis teenusel tehakse? Ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kasutajad elavad teenuse osutaja ruumides koduseks kujundatud keskkonnas ning tegevusjuhendaja aitab ja juhendab neid:
• sotsiaalset suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel
• aja planeerimisel
• vaba aja sisustamisel
• avalike teenuste kasutamisel
• õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures
• igapäevaelu oskuste arendamisel, kaasates inimesi arendavatesse tegevustesse
Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest

Tasulised lisateenused

• Juuksuriteenus
• Käte- ja jalahooldus (maniküür, pediküür)
• Kaubakoti teenust: kliendi soovil toome kliendile poest ostud ja summa lisatakse jooksva kuu arvele
• Saatja tasu 20.00 korra eest lisatakse kliendi arvele juhul, kui hooldekodu üks töötaja on kliendi saatjaks tervishoiuteenuse saatmisel või muul vältimatul asjaajamisel väljaspool hooldekodu. Käesolev tasu ei sisalda transpordikulu, visiiditasusid ega teisi lisa kulusid