Kasulik info

1. Kuidas meile kliendiks saab?
Kliendi või tema esindaja (eeskostja, sugulased, kohalik omavalitsus jne.) esitab avalduse. Pakume hoolduskohta esimesel võimalusel.
2. Hooldekodusse saabumisel esitatavad dokumendid
• Koopia isikut tõendavast dokumendist (saab teha ka kohapeal)
• Perearsti (haigla, õendushoolduse, taastusravi vm) väljavõte kliendi tervisliku seisukorra kohta (epikriis) ja kehtiv raviskeem perearsti allkirja ja koodiga
• Perearsti tõend selle kohta, et hoolealune ei põe nakkushaigusi
• Hooldusvajaduse hindamine VASA meetodil (teeb perearst või õendushooldus).
3. Teenusele asumisel
• Sõlmitakse leping teenuse osutaja ja kliendi või tema seadusliku esindaja vahel ja/või teenuse saaja elukohajärgse omavalitsuse vahel.
• Kliendile koostatakse hooldusplaan (link hooldusplaani vormile) 30 päeva jooksul alates kliendi teenusele saabumisest. Hooldusplaan koostatakse koostöös hooldusjuhi, tegevusjuhendaja, vanemhooldaja, hooldajate, tervisespetsialisti, perearsti, omaste ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatega. Erinevaid asjatundjaid ja osapooli kaastakse hooldusplaani koostamisele konkreetse kliendi hooldusvajadustest lähtuvalt.
4. Külastamine
Ootame Teid oma lähedasi külastama iga päev, soovitavalt ajavahemikus kell 10.00 – 20.00.
Hooldekodu söögiajad:
• Hommikusöök alates kl 8.30
• Lõunasöök alates kl 12.30
• Õhtusöök alates kl 17.00
o Vajadusel/soovil alates kl 19 kerge vahepala (puuvili, võileib, keefir, tee, jogurt vm)

5. Ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord
6. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
7. Korduma kippuvad küsimused
Vastuseid leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-ja-jarelevalve/kkk-valjaspool-kodu-osutatav-uldhooldusteenus
Ravimite käitlemisest hooldekodus saab lugeda Ravimiameti kodulehelt https://www.ravimiamet.ee/hoolekandeasutused?group=6
Kvaliteedijuhised üldhooldusteenusele hooldekodus https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Kvaliteet/valjaspool_kodu_osutatava_uldhooldusteenuse_kvaliteedijuhis.pdf
Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv