Kasulik info

1. Kuidas meile kliendiks saab?
Kliendi või tema esindaja (eeskostja, sugulased, kohalik omavalitsus jne.) esitab avalduse. Pakume hoolduskohta esimesel võimalusel.

2. Hooldekodusse saabumisel esitatavad dokumendid
• Koopia isikut tõendavast dokumendist (saab teha kohapeal)
• Perearsti (haigla, õendushoolduse, taastusravi vm) väljavõte kliendi tervisliku seisukorra kohta (epikriis) ja kehtiv raviskeem perearsti allkirja ja koodiga
• Perearsti tõend selle kohta, et klient ei põe nakkushaigusi

3. Teenusele asumisel
• Sõlmitakse leping teenuse osutaja ja kliendi  ja/või teenuse tellija vahel.
• Kliendile koostatakse hooldusplaan 30 päeva jooksul alates kliendi teenusele saabumisest. Hooldusplaan koostatakse koostöös hooldusjuhi, tegevusjuhendaja, hooldajate, tervisespetsialisti, perearsti, lähedaste ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatega. Erinevaid asjatundjaid ja osapooli kaasatakse hooldusplaani koostamisele konkreetse kliendi hooldusvajadustest lähtuvalt.

4. SA Hooldekodu Saaremaa Valss külastuskord
Seoses viiruse levikuga on kehtestatud SA Hooldekodus Saaremaa Valss külastuskord

Korraldame kokkusaamised lähedastega ajavahemikus kl 12 – 17

  • Hooldekodu fuajees

Külastused saavad toimuda etteregistreerimisega tegevusjuhendaja telefonil 5886 5730

Info korrustel

  1. korrus
  2. korrus                                     5886 7454
  3. korrus                                     5860 2340
  4. korrus                                     5887 9270

Külastusaeg maksimaalselt 30 min ja üheaegselt 2 inimest korraga.

Kokkusaamised soovituslikult kord nädalas kuni meiepoolsete piirangute muutmiseni.

Külastaja peab olema viirushaiguse sümptomiteta.

Enne külastust tuleb täita tervisedeklaratsioon, mille saab meie poolt väljastatud vormil. Tervisedeklaratsiooni täitnud isik teab, et andmed on vajalikud juhuks, kui tekib asutuses haiguspuhang ning informatsioon külastajate kohta teatud perioodil on vajalik edastada kontrollorganile. Deklaratsioone ei säilitata.

Külastuskord on kehtiv järgmise korralduseni

Hooldekodu söögiajad:
• Hommikusöök kl 8.30
• Lõunasöök kl 12.30
• Õhtusöök kl 17.00
• Oode  kl 19.00 (kerge vahepala puuvili, võileib, keefir, tee, jogurt vms)

5. Ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord
6. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
7. Korduma kippuvad küsimused
Vastuseid leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-ja-jarelevalve/kkk-valjaspool-kodu-osutatav-uldhooldusteenus
Ravimite käitlemisest hooldekodus saab lugeda Ravimiameti kodulehelt https://www.ravimiamet.ee/hoolekandeasutused?group=6
Kvaliteedijuhised üldhooldusteenusele hooldekodus https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Kvaliteet/valjaspool_kodu_osutatava_uldhooldusteenuse_kvaliteedijuhis.pdf
Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv