Kasulik info

1. Kuidas meile kliendiks saab?
Kliendi või tema esindaja (eeskostja, sugulased, kohalik omavalitsus jne.) esitab avalduse. Pakume hoolduskohta esimesel võimalusel.
2. Hooldekodusse saabumisel esitatavad dokumendid
• Koopia isikut tõendavast dokumendist (saab teha kohapeal)
• Perearsti (haigla, õendushoolduse, taastusravi vm) väljavõte kliendi tervisliku seisukorra kohta (epikriis) ja kehtiv raviskeem perearsti allkirja ja koodiga
• Perearsti tõend selle kohta, et klient ei põe nakkushaigusi
3. Teenusele asumisel
• Sõlmitakse leping teenuse osutaja ja kliendi  ja/või teenuse tellija vahel.
• Kliendile koostatakse hooldusplaan 30 päeva jooksul alates kliendi teenusele saabumisest. Hooldusplaan koostatakse koostöös hooldusjuhi, tegevusjuhendaja, hooldajate, tervisespetsialisti, perearsti, lähedaste ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatega. Erinevaid asjatundjaid ja osapooli kaasatakse hooldusplaani koostamisele konkreetse kliendi hooldusvajadustest lähtuvalt.
4. Külastamine
Ootame Teid oma lähedasi külastama iga päev, soovitavalt ajavahemikus kell 10.00 – 19.00 (tavaolukorras).

SA Hooldekodu Saaremaa Valss külastuskord  al 30.04.2020

Üks suuremaid riske viiruse jõudmisel hooldekodudesse on seotud külastustega.

Seetõttu korraldame kokkusaamised lähedastega kl 13 – 18 õues  ja/või fuajees nii, et külastaja ei sisene hooldekodu üldkasutatavatesse ruumidesse.

Kokkusaamised maksimaalselt kord nädalas ühele külastajale kuni meiepoolsete piirangute muutmiseni.

Külastused saavad toimuda järgmistel tingimustel:

– külastuse broneerimine tegevusjuhendaja tel 5886 5730

– külastaja peab olema (COVID-19) viirushaiguse sümptomiteta;

külastaja ei sisene hooldekodu üldkasutatavatesse ruumidesse;

– külastusruumis tuleb tagada hooldekodu elaniku ja külastaja vahel turvaline vahemaa ning vältida võimalusel füüsilist kontakti;

– külastuse ajal kannab külastaja maski ning enne külastust teeb käte antiseptika

Enne külastust tuleb täita tervisedeklaratsioon, mille saab meie poolt väljastatud vormil. Tervisedeklaratsiooni täitnud isik teab, et andmed on vajalikud juhuks, kui tekib asutuses haiguspuhang ning informatsioon külastajate kohta teatud perioodil on vajalik edastada kontrollorganile. Deklaratsioone ei säilitata.

Külastusaeg maksimaalselt 30 min.

Külastajaid on üheaegselt maksimaalselt 2 korraga ning hoitakse distantsi.

Kokkusaamised maksimaalselt kord nädalas ühele külastajale kuni meiepoolsete piirangute muutmiseni.

Külastuskord on kehtiv järgmise korralduseni

Hooldekodu elanikel ja nende  saatjatel on kohustus kanda kaitsemaske ka avalikes siseruumides (nt perearsti juures) väljaspool hooldekodu.

Hooldekodu söögiajad:
• Hommikusöök kl 8.30
• Lõunasöök kl 12.30
• Õhtusöök kl 17.00
• Oode  kl 19.00 (kerge vahepala puuvili, võileib, keefir, tee, jogurt vms)

5. Ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord
6. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
7. Korduma kippuvad küsimused
Vastuseid leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-ja-jarelevalve/kkk-valjaspool-kodu-osutatav-uldhooldusteenus
Ravimite käitlemisest hooldekodus saab lugeda Ravimiameti kodulehelt https://www.ravimiamet.ee/hoolekandeasutused?group=6
Kvaliteedijuhised üldhooldusteenusele hooldekodus https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Kvaliteet/valjaspool_kodu_osutatava_uldhooldusteenuse_kvaliteedijuhis.pdf
Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv